[...] σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, στον κοινωνικο-οικονομικό τρόπο παραγωγής που κυριαρχούν οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής, για να μιλήσουμε αυστηρά, η μίζα δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο. Αντίθετα, σκάνδαλο θα ήταν η απουσία της. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς έναν έμπορο που να πουλάει την πραμάτεια του χωρίς προμήθεια; Μάλλον όχι. [...]

Εκ του αποτελέσματος, και για να ξαναγίνουμε αυστηροί, φαίνεται ότι η αναπαραγωγή του κεφαλαίου συναντά μεγάλες δυσκολίες· ότι το κράτος βοηθάει κάπως, αν όχι στην επίλυση των δυσκολιών, τουλάχιστον στην άμβλυνση και στο κέρδισμα χρόνου· ότι τίμημα ενίοτε, αν όχι πάντα, είναι το βάθεμα αυτών των δυσκολιών.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Κατιούσα, 1 Μάρτη 2018

Κατεβάστε εδώ

Είναι αλήθεια ότι η Αριστερά μας την πάει λίγο παραπέρα την Αξιοπρέπεια από ένα κατρούτσο· για την ακρίβεια, την πάει μέχρι την Ανάπτυξη, αλλά ας προχωρήσουμε ένα βήμα μαζί και το ξανασυζητάμε. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση η Ελλάδα να πιάσει το ΑΑΑ και αυτό να έχει κάποιο νόημα για τις ζωές μας.

Κατεβάστε εδώ

Entry into the EMU in 2008 followed by the Eurozone crisis after 2010 laid the ground for the Cypriot banking crisis. Euro entry facilitated a vast inflow of funds, above all from Greek banks as they absorbed increased flows from banks of the Eurozone core. This soon turned to bust as the Eurozone crisis took hold: Cypriot banks made catastrophic losses on Greek Government Bonds and as funds fled from Greece, Greek deposits fled from Cyprus.

Download here

This note was prepared for the social democratic newsletter of FEPS before, and in anticipation of, the Greek elections of January 2015. The editor of the newsletter changed the title and the photo, while cutting the last paragraph, without the consent of the author. You may find both versions below.

Download here the original version

Download here the manipulated version

Η είσοδος στην ΟΝΕ το 2008, ακολουθούμενη από την κρίση στην Ευρωζώνη μετά το 2010, προετοίμασε το έδαφος για την κυπριακή τραπεζική κρίση. Η είσοδος στο ευρώ διευκόλυνε μια τεράστια εισροή κεφαλαίων, κυρίως από τις ελληνικές τράπεζες καθώς απορρόφησαν τις αυξημένες ροές από τις τράπεζες του πυρήνα της Ευρωζώνης. Αυτό σύντομα μετατράπηκε σε κατάρρευση όταν επήλθε η κρίση στην Ευρωζώνη: οι κυπριακές τράπεζες κατέγραψαν καταστροφικές απώλειες σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και όταν τα κεφάλαια έφυγαν από την Ελλάδα, οι ελληνικές καταθέσεις έφυγαν από την Κύπρο.

Κατεβάστε εδώ